Amcanion

Amcanion y Gymdeithas yw:

a) Ymchwilio a chyhoeddi hanes a daearyddiaeth pob un safle posibl yng Nghymru lle bu brwydr [ar dir neu fôr], waeth beth oedd maint y frwydr, waeth beth oedd y dyddiad na phwy a gymerodd ran, ac i nodi yn arbennig yr union leoliad a’r dyddiad.
b) Ymchwilio i gefndir gwleidyddol y brwydrau hyn ac i astudio, drwy gydweithrediad rhyng-ddisgyblaethol, y tactegau posibl a ddefnyddiwyd yn y frwydr a’r arfau a ddefnyddiwyd.
c) Nodi safle’r frwydr, lle bo hynny’n ymarferol, gyda hysbysfwrdd, carreg neu gofeb o fath arall [fe allai hyn mewn rhai achosion gynnwys adeiladau i ddehongli a choffáu], wedi eu gosod ar ran o’r safle ei hun, neu mor agos i’r safle â phosibl.  Byddai hyn yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol o leiaf: enw’r frwydr, y dyddiad a phwy a gymerodd ran.
d) Os yw enwau’r rhai a fu farw ar gael a ffigurau am faint a laddwyd, codi cofeb fechan i anrhydeddu’r rhai a laddwyd ar ddwy ochr y frwydr.
d) Perswadio’r Arolwg Ordnans, Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Llywodraeth Cymru i gydnabod ac i roi statws llawn i’r safleoedd hyn, drwy eu nodi ar fapiau yr Arolwg Ordnans o bob gradd gyda’r ‘ddau gleddyf’ traddodiadol, gyda’r dyddiad cywir, a’u cynnwys yng nghofnodion eraill y llywodraeth i ddibenion cynllunio a dibenion ymarferol eraill.
e) Cydweithredu gyda mudiadau eraill sydd â diddordeb, yn fyd-eang, ym mhwnc brwydrau Cymru ac i rannu gwybodaeth gyda chyrff o’r fath er budd addysg y cyhoedd yn gyffredinol, ac i hybu diddordeb yn etifeddiaeth Cymru ymysg y Cymry eu hunain yn ogystal ag i hybu twristiaeth.